با ما در تماس باشید 02632502032 | 02632557558 info{@}sazenomusic.com
۲۷اسفند

کلاس آموزش کمانچه در کرج

کلاس آموزش کمانچه در کرج استاد ساره اسداللهی روز دوشنبه ها خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸ جلسه.. Read More →
۲۷اسفند

کلاس آموزش تار در کرج

کلاس آموزش تار در کرج استاد سارا رضا زاده روز شنبه ،یکشنبه،دوشنبه،پنجشنبه خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸.. Read More →
۲۷اسفند

کلاس آموزش سه تار در کرج

کلاس آموزش سه تار در کرج استاد ستاره احمدی روز شنبه ها خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸.. Read More →
۲۷اسفند

کلاس آموزش گیتار در کرج

کلاس آموزش  گیتار در کرج استاد روزبه بلوری روز چهارشنبه ها خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸ جلسه.. Read More →
۲۶اسفند

کلاس آموزش ارف در کرج

کلاس آموزش ارف در کرج استاد روز روزهای زوج خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸ جلسه در دوماه.. Read More →
۲۶اسفند

کلاس آموزش سازهای کوبه ای در کرج

کلاس آموزش دف،کاخن،تنبک در کرج استاد حامد خدامی روز یکشنبه خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸ جلسه در.. Read More →
۲۶اسفند

کلاس آموزش پیانو در کرج

کلاس آموزش پیانو در کرج استاد مهران بدخشان روز چهارشنبه ها خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸ جلسه.. Read More →
۲۶اسفند

کلاس آموزش سلفژ در کرج

کلاس آموزش سلفژ در کرج استاد محمد هادی مجیدی روز پنجشنبه ها خصوصی – گروهی حداکثر ۵نفر تعداد جلسات ۳ماه گروه سنی بزرگسال تخفیف برای.. Read More →
۲۶اسفند

کلاس آموزش هارمونیکا در کرج

کلاس آموزش هارمونیکا در کرج استاد الیاس دژاهنگ روز روزهای زوج خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸ جلسه.. Read More →
۲۶اسفند

کلاس آموزش سنتور در کرج

کلاس آموزش سنتور در کرج استاد خانم منصوره کیان روز دوشنبه ها خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر گروهی – تعداد جلسات ۸.. Read More →
۲۶اسفند

کلاس آموزش ویولن در کرج

کلاس آموزش ویولن در کرج    استاد سرور رضا زاده  روز دوشنبه ها  خصوصی کلاس بصورت خصوصی آموزش به یک نفر  گروهی –  تعداد جلسات.. Read More →