هوش موسیقیایی

هوش موسیقیایی چیست؟ هوش در واقع توانایی ذاتی است که در وجود همه ی انسان ها هست و فقط میزان آن در افراد مختلف متفاوت است. این توانایی را می توان با تست های روان شناسی و آزمون های مخصوص اندازه گیری کرد. در گذشته هوش را یک توانایی کلی می دانستند اما طبق نظریه […]