دسته: سنتور

  • آشنایی با ساز سنتور

    آشنایی با ساز سنتور

    هرآنچه که درمورد ساز سنتور باید بدانید سنتور، سازی ست به شکل ذوزنقه ی متساوی الساقین و از سازهای زهی مضرابی زخمه ای مطلق است که در ساخت آن، چوب و فلز به کار می روند. این ساز را نشسته، در حالی که ضلع بزرگ ترآن به صورت افقی در مقابل نوازنده قرار دارد، با […]