حنانه اکبر پور

شما اینجا هستید:

حنانه اکبر پور

مدرس ارف و موسیقی کودک

(قطع همکاری با آموزشگاه ساز نو)

خانم حنانه اکبر پور مدرس ارف

حنانه اکبر پور مدرس موسیقی کودک و ارف
کارشناسی نوازندگی عود دانشگاه هنر تهران
عضو کارگروه موسیقی کودک دانشگاه هنر
تدریس موسیقی کودک از ۱۳۹۱
شرکت در دوره های مختلف پداگوژی موسیقی
همکاری با بهزیستی در زمینه آموزش موسیقی کودک

خانم اکبر پور هم اکنون مشغول تدریس در بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج، آموزشگاه موسیقی سازنو هستند.

دیگر اساتید مجموعه ساز نو: